• Právní služby

  fyzickým i právnickým osobám

  Advokát, právník Plzeň

Využijte služeb naší advokátní kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na práva obchodní, zejména v oblasti zakládání obchodních společností, sepisování a posuzování obchodních smluv, změny a transformace společností, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, likvidace společností, konkursní řízení, dále na práva občanská jako jsou převody nemovitostí, koupě nemovitostí v zahraničí, spory ze závazkových vztahů, bytové právo, provádění dražeb, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, dědické právo, náhrada škody a na práva trestní, rodinná, a pracovní.

Advokátní kancelář Volf & Zýka

je sdružením advokátů

Mgr. Ing. Petra Zýky, advokáta zapsaného u České advokátní komory pod ev. číslem 10357.
S advokátní kanceláří spolupracuje právník Mgr. Daniel Tesař.

Advokátní kancelář

Právní oblasti

Advokátní kancelář Volf & Zýka poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám v těchto typech práva:

Obchodní právo

zakládání obchodních společností, sepisování a posuzování obchodních smluv, změny a transformace společností, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, likvidace společností…

Občanské právo

převody nemovitostí, zajišťování koupě zahraničních nemovitostí, spory ze závazkových vztahů, provádění dražeb, bytové právo, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, dědické právo, náhrada škody…

Konkurs a vyrovnání

sepis návrhů na prohlášení konkursu, přihlašování pohledávek do konkursního řízení, vykonávání funkce správce konkursní podstaty…

Finanční právo

zastupování při jednání s finančním úřadem, daňově-finanční poradenství…

Pracovní právo

sepisování a posuzování veškerých pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, hmotná odpovědnost, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru), pracovně-právní a mzdové poradenství, zajišťování odborných konzultací a školení z pracovně-právní oblasti…

Rodinné právo

zastupování ve veškerých otázkách rodinného práva, úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, sporné i nesporné rozvody, výživné mezi ostatními příbuznými, určení otcovství…

Občanské právo procesní

zastupování před soudy a rozhodci ve věcech obchodních, občanských, pracovních a rodinných, na všech stupních, včetně ústavního soudnictví

Trestní právo

zastupování obviněných i poškozených před soudy při trestním řízení, na všech stupních

Správní právo

zastupování při projednávání přestupků, správní řízení, stavební řízení, zastupování před živnostenským úřadem, zastupování před katastrálním úřadem, zastupování ve správním soudnictví vč. podávání kasačních stížností…

Řešíte právní problém? Kontaktujte nás!

Ceny za služby

Ze zákona o advokacii a Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (tzv. Etický kodex) vyplývá pro advokáty poměrně přísná povinnost mlčenlivosti ve vztahu k informacím, které se týkají klientů. Díky tomu samozřejmě není umožněno advokátům informovat širokou veřejnost mj. o cenách (odměnách) za advokátem poskytované právní služby v konkrétních případech.

Základním předpisem regulujícím ceny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif). Dle advokátního tarifu může být cena za služby (tzv. odměna advokáta) určena jako tzv. mimosmluvní odměna, jejíž sazby jsou obsaženy v § 7 advokátního tarifu, nebo může dojít ke sjednání tzv. odměny smluvní.

Tato smluvní odměna je sjednávána zejména s ohledem na:

 • obtížnost a odbornost skutkových i právních problémů spojených s věcí
 • potřebu speciálních znalostí, zkušeností, pověsti a schopností advokáta
 • hodnotu věci, které se poskytované právní služby týkají (je-li vyčíslitelná)
 • časové požadavky klienta na vyřízení věci
 • časové nároky spojené s vyřízením věci
 • povahu a dobu trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb
 • pravděpodobnost, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí

Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby. Konkrétní zvolená varianta, která nejlépe vyhovuje potřebám a přáním klienta je specifikována v uzavírané Smlouvě o poskytování právních služeb. Klient má samozřejmě vždy možnost se s touto variantou seznámit předem, uváděné varianty lze i kombinovat.

Nejčastěji uzavírané typy smluvních odměn jsou specifikovány níže:
 • Hodinová sazba
 • Paušální měsíční sazba
 • Paušální částka za právní službu (fee per service)
 • Podíl na hodnotě věci
 • Advokátní tarif
 • Paušální částka za zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení
 • Zásady Advokátní kanceláře Volf & Zýka
 • 1. Hodinová sazba – celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin (hodinová sazba x počet hodin) strávených při poskytování právních služeb příslušnému klientovi. Tento typ odměny je při advokátní praxi asi jedním z nejčastějších, neboť i při nově navazovaných vztazích mezi advokátem a klientem je výše odměny poměrně snadno určitelná, oboustranně srozumitelná a prokazatelná. Výše hodinové sazby je stanovena dle výše uvedených kritérií vždy pro konkrétní kauzu. Advokátní kancelář Volf & Zýka požívá u své klientely velké spokojenosti při sjednávání výše uvedených hodinových sazeb.

  2. Paušální měsíční sazba – odměna advokátní kanceláři je stanovena paušální částkou za každý měsíc. Měsíční paušální částka vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře násobené v dobré víře odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc (hodinová sazba x odhadnutý počet hodin) a je sjednávána mezi klientem a advokátem předem. Pomocí tohoto typu smluvní odměny mohou zejména obchodní společnosti dlouhodobě dopředu plánovat výši výdajů za právní služby, navíc v případě většího rozsahu předpokládaných hodin právních služeb dosáhnout značných úspor.

  3. Paušální částka za právní službu (fee per service) – používá se v případě jednorázových transakcí, které vyžadují komplexní právní služby různého druhu. Odměna je stanovena paušální částkou za “vyřízení věci”.

  4. Podíl na hodnotě věci – odměna je stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či jiného předmětu právních vztahů. Jedná se buď o variantu odměny uvedené pod bodem 3 užívanou v případech, kdy lze snadno zjistit či odhadnout hodnotu věci (např. odměna za kompletní právní servis související s převodem vlastnictví k nemovitosti, stanovená určitým procentem z celkové ceny nemovitosti), či variantu odměny uvedené pod bodem 1, kdy se stanoví výše odměny za tzv. jeden úkon právní služby a celková odměna advokáta je poté násobkem počtu vykonaných úkonů a sjednané odměny za jeden takovýto úkon vycházející z hodnoty věci (počet úkonů x sjednaná odměna za 1 úkon).

  5. Advokátní tarif – odměna může být samozřejmě byť i s drobnými odchylkami stanovena odkazem na advokátní tarif (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění), jehož ustanovení o mimosmluvní odměně se pro vztah mezi klientem a advokátem použijí, není-li mezi nimi sjednána odměna smluvní. Celková odměna se poté vypočte jako násobek odměny za jeden tzv. úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (odměna za jeden úkon právní služby x počet úkonů). Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství (úroků, poplatků z prodlení atd.) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy – za úkon právní služby se považuje například:

  • převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
  • další porada s klientem přesahující jednu hodinu
  • sepsání právního rozboru věci
  • sepsání listiny o právním úkonu (typicky smlouvy)
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, či účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, a to každé započaté dvě hodiny

  6. Paušální částka za zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení – jde opět o odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, konkrétně vyhláškou č. 484/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Jak vyplývá již ze samotného názvu vyhlášky, tato se používá při civilních kauzách řešených před soudem. Náklady řízení (včetně nákladů právního zastoupení) si platí průběžně každá strana sama, v rámci náhrady nákladů však strana, která v soudním řízení neměla úspěch, nakonec hradí veškeré náklady straně vítězné. Celková odměna se v těchto případech stanoví dle jednoduchého algoritmu stanoveného v této vyhlášce, každá ze stran tak již má předem představu o nákladech řízení, které bude nucena v případě svého neúspěchu ve věci hradit. Smluvní odměna mezi klientem a advokátem může být stanovena i odkazem na tuto vyhlášku.

  Kromě výše uvedených odměn má každý advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie; hrazení některých těchto hotových výdajů lze běžně dohodnout prostřednictvím paušální částky.

  Zásady Advokátní kanceláře Volf & Zýka:

  Advokátní kancelář Volf & Zýka se při veškerém jednání se svými klienty (a nejen s nimi) řídí následujícími zásadami:

  • upřednostňuje oprávněné zájmy klienta před zájmy vlastními
  • buduje svoji spolupráci s klientem na principech vzájemné plné důvěry a absence jakéhokoliv byť i potencionálního konfliktu zájmů
  • při řešení právních případů se snaží důsledně analyzovat každý problém v širších souvislostech a z hlediska všech do úvahy připadajících právních aspektů
  • neslibuje klientovi zaručené výsledky, ale snaží se udělat maximum pro to, aby konečný výsledek byl pro klienta co nejpříznivější
  • věnuje soustavnou pozornost trvalému prohlubování své odborné kvalifikace
  • klienta řádně a průběžně informuje, jak vyřizování jeho věci postupuje
  • zastupování klientů provádí vždy svědomitě a s vynaložením veškerých svých schopností a možností, zcela v souladu se zájmy každého jednotlivého klienta

  Advokátní kancelář Volf & Zýka se snaží v rámci svých možností představám všech svých klientů o sjednánín výše odměny za poskytované právní služby vyhovět. Ceny za služby je možno sjednat jedním z výše uvedených způsobů nebo je případně možno navrhnout alternativní možnosti financování. Pokud se domníváte, že některý z výše uvedených způsobů je pro Vás vhodný, či máte-li jakékoliv doplňující dotazy, kontaktujte nás.

  Odkazy

  Níže uvedené odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a není je možno považovat za součást našich služeb. Advokátní kancelář Volf & Zýka neodpovídá za správnost ani obsah informací uvedených v odkazech.

  Kontakty

  Advokátní kancelář Volf & Zýka je vám k dispozici každý pracovní den. Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem nebo se můžete zastavit v naší kanceláři osobně. Rádi vám s vašimi problémy poradíme.

  Plzeň

  Adresa kanceláře v Plzni:
  Jiráskovo nám. 47/27
  326 00 Plzeň
  Česká republika
  tel./fax: +420 377 220 012
  mobil: +420 777 758 818
  e-mail: sekretariat@akvz.cz

  Holoubkov

  Pobočka Holoubkov:
  Těškovská 184
  338 01 Holoubkov
  tel: +420 371 792 029

  Fakturační údaje

  IČ: 49178245
  Peněžní ústav: Sberbank CZ, Plzeň
  Číslo účtu: 4130000488/6800

  QR kód

  Stáhněte si kontaktní údaje do svého mobilu:

  Stáhněte si jednoduše kontaktní údaje do svého telefonu přes QR kód

  Advokátní kancelář, právník

  Napište nám e-mail